Recent Posts

Poszukujemy oprogramowania do magazynowania

Jestem w?a?cicielem niewielkiego e-sklepu, na dodatek prowadz? punkt odbioru w Krakowie. Co prawda moja dzia?alno?? jest niewielka, lecz wiadoma kwestia, ?e jakby nie patrze? handluj? znaczn? ilo?ci? produktów. Na starcie nie planowa?em prowadzi? magazynu, lecz potem si? okaza?o, i? brak magazynu bardzo negatywnie wp?ywa na to jak postrzegaj? mnie ludzie. Jak ogarn??em w?asny magazyn? Bardzo [...]

W jaki sposób odpowiednio rozporz?dza? p?acami we w?asnej firmie?

Ludzie skar?? si? na s?abe wyp?aty, pewnie ka?dy nie jest zbytnio zadowolony ze swojej wyp?aty. Jednakowo? w tym tek?cie nie chcieliby?my skupi? si? tylko na kasie. Istotniejsze jest to by w taki sposób zarz?dza? wyp?atami w swojej firmie, aby nigdy nie dosz?o do tej sytuacji, w której kto? z naszych pracowników nie uzyska o czasie [...]

Porz?dne oprogramowanie do prowadzenia ksi?gowo?ci

Wed?ug mnie WF-FaKir to kapitalny program dla ka?dego prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz?, który nie chce po?wi?ca? za wiele czasu na za?atwianie wszelkich kwestii maj?cych zwi?zek z rachunkowo?ci?. A wi?c je?li kto? pyta, jaki program jest strza?em w dziesi?tk?, to oczywi?cie chc? napisa?, ?e wf fakir jest doskona?y.
Znaczna zaleta to najzwyczajniej mo?liwo?? przetestowania mo?liwo?ci które daje [...]

WF-KaPeR to bardzo dobry program!

Je?eli w gr? w?a?nie wchodzi poszukiwanie programu, który jest bardzo dobry w akurat przypadku prowadzenia ksi?gi przychodów, to polecam wfkaper, bo to bez cienia w?tpliwo?ci to oprogramowanie, które sprawia, i? nareszcie nawet jako ma?o do?wiadczeni amatorzy, tak czy siak nie b?dziemy mie? z czymkolwiek problemu. Trzeba w takim razie no przynajmniej testowa? akurat ten program.
Naturalnie [...]

Jak przygotowa? si? do pocz?tkowego prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej?

Pragn? poruszy? w temacie prowadzenia w?asnej dzia?alno?ci tylko jedno – fakturowanie. W ko?cu wszyscy przedsi?biorcy wystawiaj? faktury, do tego dostaj? takowe. Trudno w takim razie radzi? sobie bez dobrego programu do fakturowania, cho? wiadomo, ?e kiedy? radzono sobie bez komputerów… Jednak mamy XXI wiek!
Solidny program fakturowania to tak po prawdzie oko?o 100 z? na 12 [...]

Czy w istocie kursy instruktorskie s? interesuj?ce?

S?dz?, ?e je?li jaka? osoba czuje si? jak ryba w wodzie jako nauczyciel, jednak?e nie chce pracowa? w szkole, a najzwyczajniej zna si? mocno ponadprzeci?tnie na sporcie, to bez dwóch zda? kursy instruktorskie s? bardzo fajnym rozwi?zaniem.
To oczywiste: kursy trenerskie generalnie s? stosunkowo trudne do zdania, ale je?eli mocno si? postaramy, pewnie kurs instruktora p?ywania [...]

Ogl?damy si? za parkingiem nieopodal katowickich Pyrzowic

Gdy jedziemy w?asnym samochodem na katowickie Pyrzowice naturalnie musimy zostawi? wózek w odpowiednim miejscu, tym, które najzwyczajniej jest po?o?one nieopodal portu lotniczego. Wiadomo, przecie? nie zawsze auto gdzie? trzeba odstawi?. Nic za darmo. Trzeba zarezerwowa? odrobin? wcze?niej jaki? parking Pyrzowice, cho? wiadoma kwestia, ?e pewnie wolne miejsce znajdzie si? zawsze… No dobra, a czym musi [...]

W jaki sposób mo?emy uczci? pami?? bliskich?

Niew?tpliwie uczci? pami?? swoich bliskich mo?emy na sporo sposobów – pewnie najbardziej wskazany to po prostu nieustanne przypomnienie, ?e ta osoba niegdy? ?y?a i naprawd? by?a kim? niesamowitym. Jednakowo? wskazane s? równie? gustowne nagrobki kielce, pewnie ka?dy si? zgodzi. Szczególnie, i? zasadniczo Polacy s? tym spo?ecze?stwem, które bardzo du?? uwag? po?wi?ca na nagrobki cedzyna – [...]

Takie cho?by poduszki ozdobne s? bardzo eleganckie

Dom to wiele wydatków oraz decyzji maj?cych zwi?zek z tym wszystkim co dotyczy aran?owania wn?trz. Wiadomo: nale?y tak urz?dzi? wn?trze w?asnego domu, aby w ?adnym przypadku nie uwa?a?, ?e nic si? w nim nigdy nie zwyk?o zmienia?, wszystko jest takie jak zawsze.
Serdecznie polecam wazony dekoracyjne, dzi?ki którym w ostatnim czasie mój salon odmieni? znacz?co [...]

Strony powinny by? dostosowane do smartfonów

B?yskawiczny rozwój smartfonów powoduje, ?e ju? w tym momencie spora cz??? ruchu internetowego ma najzwyczajniej w ?wiecie zwi?zek nie z typowymi komputerami, a no w?a?nie telefonami. Zatem je?eli witryna internetowa naszej firmy nie b?dzie umiej?tnie dostosowana do smartfonów oraz innych urz?dze? mobilnych, zauwa?ymy spadek ruchu, znacz?cy. Te responsywne strony internetowe Kraków musz? by? w XXI [...]

LOLs

Best Sugar-Free Candy For Diabetics

Best Sugar-Free Candy For Diabetics

No doubt, this is the best sugar-free candy for children with diabetes …….. ants don’t lie.

Nutrition

Acai Berry and Diabetes

Recently the health industry has been giving a lot of time and energy to promoting the new wonder product, the Acai Berry. It’s potent antioxidants have those promoting it claiming that it can assist with everything from weight loss to diabetes. This is where my current interest in it came to the forefront.
According to some [...]

Complications

Diabetes Foot Care – Symptoms of Diabetic Foot and Prevention

Diabetes Foot Care – Symptoms of Diabetic Foot and Prevention

When diabetes is not well controlled it poses damage to other organs such as diabetic infection in legs and feet. People who have poorly controlled diabetes are at risk for having damage to the nerves in their feet. Because of nerve damage they are unable to sense the position of their feet and toes while [...]

Remedies

Acai Berry and Diabetes

Recently the health industry has been giving a lot of time and energy to promoting the new wonder product, the Acai Berry. It’s potent antioxidants have those promoting it claiming that it can assist with everything from weight loss to diabetes. This is where my current interest in it came to the forefront.
According to some [...]